Общински съвет - Сливен

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
[Дата на публикуване - 28 март 2017 година, размер на файла - 301 KB]

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 01 февруари 2017 година, Дата на последна актуализация - 03 април 2017 година, размер на файла - 466 KB]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 03 януари 2017 година, Дата на последна актуализация - 01 февруари 2017 година, размер на файла - 1 371 KB]

Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, размер на файла - 362 KB]

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, размер на файла - 148 KB]

Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 08 ноември 2016 година, Дата на последна актуализация - 03 януари 2017 година, размер на файла - 270 KB]

Наредба за определяне размера на местните данъци
[Дата на публикуване - 01 ноември 2016 година, размер на файла - 189 KB]

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В
[Дата на публикуване - 17 юни 2016 година, размер на файла - 608 KB]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Сливен
[Дата на публикуване - 19 юни 2015 година, размер на файла - 413 KB]

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен
[Дата на публикуване - 20 декември 2013 година, Дата на последна актуализация - 09 януари 2017 година, размер на файла - 323 KB]

Наредба за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 21 април 2015 година, размер на файла - 366 KB]

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 14 септември 2010 година, размер на файла - 235 KB]

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 21 март 2013 година, размер на файла - 234 KB]

Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 17 юни 2016 година, Дата на последна актуализация - 21 април 2017 година, размер на файла - 228 KB]

Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло, от служители с лесовъдско образование в общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси"
[Дата на публикуване - 02 август 2012 година, размер на файла - 74 KB]

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 06 април 2017 година, размер на файла - 327 KB]

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
[Дата на последна актуализация - 20 юни 2014 година, размер на файла - 485 KB]

Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 23 януари 2006 година, размер на файла - 340 KB]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 04 юни 2008 година, размер на файла - 233 KB]

Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 30 юни 2011 година, размер на файла - 235 KB]

Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 03 септември 2009 година, дата на последна актуализация - 24 октомври 2016 година, размер на файла - 207 KB]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
[Дата на последна актуализация - 17 февруари 2017 година, размер на файла - 236 KB]

Наредба за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 21 декември 2009 година, актуализирана на 05 март 2013 г., размер на файла - 218 KB]

Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 23 септември 2014 година, размер на файла - 66 KB]

Наредба за рекламна дейност на територията на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 24 октомври 2016 година, размер на файла - 291 KB]

Наредба за символиката на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 20 май 2016 година, размер на файла - 157 KB]

Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[Дата на публикуване - 05 април 2012 година, размер на файла - 115 KB]

Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 05 април 2012 година, последна актуализация - 25 март 2016 г., размер на файла - 143 KB]

Наредба за управление на общинския дълг на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 09 ноември 2012 година, размер на файла - 230 KB]

Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от Общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 28 март 2014 година, размер на файла - 279 KB]

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 21 февруари 2013 година, размер на файла - 212 KB]

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 13 февруари 2007 година, размер на файла - 132 KB]

Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[Дата на последна актуализация - 17 март 2017 година, размер на файла - 225 KB]

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен
[Дата на публикуване - 25 септември 2015 година, размер на файла - 217 KB]

Поправка
[Дата на публикуване - 07 април 2017 година, размер на файла - 195 KB]